הדיווח המקוון למע"מ

חוזר ללקוחות המשרד בעניין הדיווח המקוון למע"מ

 לקוחות יקרים,

במסגרת המלחמה של רשות המסים במכת החשבוניות הפיקטיביות פורסם בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 הוראת שעה בחוק מע"מ בה נקבע כי דיווחי מע"מ החל מחודש ינואר 2010 ידווחו למע"מ באופן מקוון כמפורט:

1. כל עוסק שמחזור עסקאותיו מעל 4 מליון ש"ח (לא כולל מע"מ) לשנה וחייב בהנהלת חשבונות כפולה, חייב בדיווח המקוון החל מתקופת הדיווח בגין חודש ינואר 2010 ֹׁׁ(הדיווח המקוון הראשון יהיה בחודש פברואר 2010 עבור חודש ינואר 2010).

2. במסגרת הדו"ח המקוון יפורטו כל נתוני הדוח התקופתי ובנוסף יפורטו כל חשבוניות המס שהוצאו על ידי העוסק בתקופת הדוח, כל חשבוניות הרכש שנכללו בדוח וכן כל רשימוני היבוא הנושאים את שם העוסק.

3. על העוסק לוודא כי על גבי כל החשבוניות יהיה מספר העוסק מורשה של המקבל (פרט למספר מקרים).על חשבוניות הכנסה ללקוחות יש צורך שיהיה גם מספר העוסק מורשה של כל לקוח,למעט במקרים של לקוחות פרטיים (שאינם מעוניינים לקזז מע"מ תשומות) או שהחשבונית בגינם מתחת לסכום של 5000 ₪ (לא כולל מע"מ)

4. על העוסק לוודא כי כל הספקים יפיקו לו את החשבוניות ועליהן יהיה מספר העוסק מורשה שלו,כי אחרת הוא לא יהיה רשאי לקזז התשומות. רצוי שהעוסק יפנה לספקים, ויבהיר את הצורך הנ"ל, וכי חשבונית שלא תהיה כנדרש לא תשולם.

5. יש צורך בטיפול שונה ללקוחות מזדמנים - גם ללקוחות מזדמנים מעל 5,000 ש" ח ומעלה( לפני מע"מ). יש לפתוח כרטיס הנה"ח נפרד,וכאמור לציין את כל פרטי הלקוח כולל מספר עוסק מורשה על גבי החשבונית (אין להפיק חשבונית סתמית "לקוחות מזדמנים" מסכום 5,000 ש" ח ומעלה לפני מע"מ).

6. במקרה הצורך יש להפיק חשבונית זיכוי ללקוח ולא להפיק חשבונית חיוב שלילית ("במינוס"). הדו"ח המקוון לא יופק בהצלחה במקרה של חשבונית חיוב שלילית.

7. הדוח ישודר באינטרנט במערכת מיוחדת שבאתר רשות המיסים. הדו"ח יהיה חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת. בנוסף קיימת אפשרות שידור ע"י מייצג המקושר למחשב רשות המסים (שע"מ).

8. הדוח המקוון יועבר כקובץ במבנה טופס החזר (ט' 874), יצרני תוכנות הנהלת החשבונות אמורים להתאים את התוכנות לאפשרות יצירת הקובץ הדרוש.

9. הדו"ח אינו מחליף את הדיווח הרגיל אשר היה קיים עד היום אלא מתווסף לו. עוסק שחלות עליו הוראות אלה יהיה חייב בדיווח רגיל עד ל- 15 לחודש העוקב והדו"ח המקוון יוגש עד ל 30 לחודש העוקב. במידה והדיווח ישודר עד ה 15 לחודש ויהיה דוח להחזר אין צורך בדו"ח נוסף.

10. עוסקים אשר מחזור עסקם נמוך מסך של 4 מיליוני ש"ח אך מדווחים באיחוד עוסקים שמחזורו הכולל עולה על 4 מיליוני ש"ח, יהיו חייבים בהגשת דוח מקוון החל משנת 2010. הדו"ח המקוון יהיה בהתאם למספר של איחוד העוסקים ויהיה צורך בדיווח שנתי של חברה בסוף 2010 לפי ה ח"פ של חברה. טרם גובש מבנה הדיווח הנ"ל.

11. הוראות השעה יחולו גם על מלכ"רים גדולים המעסיקים 600 עובדים ומעלה. מלכ"רים ידווחו בדוח המקוון את כל חשבוניות הרכש שלהם. הוראות בנושא טרם פורסמו.

12. החל מינואר 2011 ההוראות יחולו על עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם מעל 1 מיליוני ש" ח (לא כולל מע"מ). החל מינואר 2012 ההוראות יחולו על כל העוסקים המורשים למעשה (בהוראות –עוסקים מורשים שמחזורם מעל 100,000 ש"ח) וכל המלכ"רים. בימים אלה נשלחו על ידי רשות המיסים הודעות לעוסקים המפרטות את הוראת השעה והדרכים לפעולה.

נבקשכם להיערך בהתאם.

בכבוד רב
בועז טמיר,רו"ח
פרלמוטר טמיר ושות'
רואי חשבון